กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนส่งผังความคิดเรื่อง อินเตอร์เน็ต ได้ที่นี่
กลุ่มที่ 1
1.ด.ช.ชนะ สุขเรือน เลขที่ 16
2.ด.ช.อัครชัย ไข่หงษ์ เลขที่ 11
3.ด.ช.ปัญญาวุฒิ มีโถ เลขที่ 18

y0gnn40_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่ 2
1.ด.ช. สมเดช สมัครการ เลขที่ 8
2.ด.ช.กิติพงษ์ ขอแก้ว เลขที่ 1
3.ด.ช.ณัฐพล กุมพันธ์ เลขที่ 13

y0goc1w_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่5
1.ด.ช.พงศกร โคมแก้ว เลขที่ 3
2.ด.ช.ชลสวัสดิ์ บุศบง เลขที่ 17
3.ด.ช.ธนากร เสือเทศ เลขที่ 15


y0gn0s4_bent.jpgกลุ่มที่ 7
1.ด.ช.อนุกูล ปลอ้งอ้วน เลขที่ 19 ม. 2/2
2.ด.ช.ชนาธิบ คำมีรักษ์ เลขที่ 2 ม. 2/2
3.ด.ญ.จารุวรรณ ไปล่เพชร เลขที่ 31 ม. 2/2

y0htx29_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่ 3
ด.ญ.สุถิตา ช่อเข็ม เลขที่ 35
ด.ญ.สุพัชชา คุ้มทองหลาง เลขที่36
ด.ญ.วาศินี แหนบนาค เลขที่29

suthita.jpg

กลุ่มที่ 6
1.ด.ญ.วาสนา ผลมาตย์ เลขที่ 34
2.ด.ญ สุชาดา ชื่นแช่ม เลขที่ 30
3.ด.ญ เปรมกมล พานทอง เลขที่ 28

y6uq7w2_New-Sheet.jpg


กลุ่มที่ 8
1.ด.ช.เชาวฤทธิ์ คำมีรักษ์ เลขที่ 12
2.ด.ช.ณัฐพล พรมจารี เลขที่ 7
3.ด.ช.สุเมธ โคมแก้ว เลขที่ 10

y0gnxp1_bent.jpg


กลุ่มที่ 9
1.ด.ช.ฉัตรชัย แสงแจ่ม เลขที่ 6
2.ด.ช.ภาณุพงศ์ พร้อมพวก เลขที่ 21
3.ด.ช.วรัญญู ประสานทอง เลขที่ 20

y6v4huk_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่10
ด.ญ. ปัญทิตา วันจันทร์ เลขที่38
ด.ญ. จันทิมา เป๋าคำ เลขที่25
ด.ญ. กรรณิการ์ เสาวิชิต เลขที่24

y72m4q0_New-Sheet.jpg
ด.ญ. ภัทรชา วงค์นาค เลขที่ 32


y72md3w_New-Sheet.jpg
ด.ญ. ลลิตา คงทรัพย์ เลขที่ 33


.jpg


กลุ่มที่ 13
เด็กหญิง เกตุแก้ว ปล่องทอง เลขที่ 22
เด็กหญิง พรรณี สุวรรณขำ เลขที่ 23


yfgqlka_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่ 14
ด.ญ. ปนัดดา เข็มเล็ก เลขที่ 27
ด.ญ. อุไรวรรณ งามผล เลขที่ 37


yfgrn0q_New-Sheet.jpg